MODELS DIDÀCTICS PER L'AULA AMB PISSARRA DIGITAL

Trobareu a continuació en forma d'article tota la informació continguda al mapa conceptual sobre models didàctics per l'aula amb Pissarra Digital. Alguns de vosaltres ens heu fet saber que l'estructura d'un assaig, més lineal, us ajudaria a entendre les nostres propostes millor que un mapa mental, més discontinu. Esperem que aquest post doni resposta a les vostres peticions. No dubteu a participar amb els vostres comentaris, si creieu que falta alguna activitat important o no esteu d'acord amb la manera com estan englobades.


La varietat d'activitats que podem dur a terme amb una PDI és pràcticament il·limitada. Les que citem a continuació les hem assajades a l'aula per provar-ne l'efectivitat. Hem procurat anar-les documentant a través d'algun tipus de suport audiovisual (us l'adjuntem sempre que és possible) per tal que s'entengui millor cada proposta. La majoria són aplicables a qualsevol assignatura i curs, i per això les hem classificat per models didàctics.

El primer grup s'orienta a reforçar el rol del professor com a motor del desenvolupament de les classes. Es tracta d'activitats que dinamitzen les explicacions del docent, permeten la correcció col·lectiva d'exercicis i faciliten la realització d'avaluacions formatives dels alumnes.


El segon grup situa l'alumne al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Aquest conjunt d'activitats té com a objectiu que els estudiants presentin i sotmetin a consideració del professor i de la resta del grup els seus treballs, que cerquin i comentin públicament materials d'Internet, i que intervinguin més a classe amb preguntes i observacions.

Hem englobat en un tercer grup activitats que se situen a mig camí entre el primer model, més centrat en el docent, i el segon, on l'alumne és el protagonista. El denominador comú d'aquestes activitats és que es realitzen col·laborativament, "entre tots" (professor + alumnes).

Finalment, el quart grup inclou activitats on la PDI és emprada per comunicar-se per xat o videoconferència amb alumnes d'altres centres, amb experts en un tema o amb altres persones significatives de qualsevol indret del món.


1. LA PDI COM A DINAMITZADORA DE LES EXPLICACIONS DEL PROFESSOR

- El professor explica i fa preguntes a classe amb el recolzament de la PDI.
Amb el suport de la pissarra digital, els docents poden dinamitzar audiovisualment les seves explicacions projectant pàgines web i altres materials digitals o en suport paper (si disposen d'un escàner). Aquests materials (imatges, simulacions, vídeos, notícies, exercicis...) els poden haver elaborat els mateixos professors, poden procedir de plataformes o biblioteques específiques de continguts multimèdia educatius, o poden haver estat seleccionats d'Internet.- Improvisant a classe.
A través dels cercadors i de la PDI, en qualsevol moment es poden ampliar les informacions sobre qualsevol tema que s'estigui tractant o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament i atreguin l'interès de la classe. El professor buscarà la informació a Internet durant el desenvolupament de la sessió, la projectarà i serà comentada entre tots.


- Avaluació formativa.
Amb les qüestions dirigides als alumnes sobre els continguts o els recursos que es presentin, els docents poden avaluar alguns coneixements dels nois i noies. El paper dels estudiants serà atendre, prendre notes, contestar les preguntes del professor, formular dubtes...


2. ELS ALUMNES FAN DE PROFESSORS AMB LA PDI

- Els alumnes preparen una seqüència didàctica del currículum de la matèria per explicar-la amb la PDI.
El professor convida un grup d'estudiants a explorar una part determinada de la matèria per tal de preparar una presentació pública amb el suport de la PDI. Caldrà, doncs, que els alumnes puguin accedir abans de l'exposició a materials digitals des d'un ordinador i a d'altres recursos complementaris per preparar la seva ponència, amb l'ajuda del docent si s'escau.
El que presenti cada grup pot servir de repàs per la resta de la classe i pot facilitar la participació dels alumnes que vulguin corregir o afegir alguna cosa. Per tal d'incentivar la participació, el professor pot anunciar que es valoraran les aportacions que enriqueixin el treball dels companys, i el descobriment d'errors de contingut o d'expressió.- Els alumnes cerquen informació i recursos didàctics a Internet i els presenten i comenten a classe.
Els estudiants, de manera voluntària o preceptiva, busquen a Internet esquemes, vídeos, simulacions, documents multimèdia..., relacionats amb els temes que s'estiguin tractant a classe, i els presenten i expliquen amb la pissarra digital. Els companys i el professor podran intervenir, preguntar, criticar... Tant aquestes aportacions, com les preguntes i objeccions dels companys de classe, seran tingudes en compte a l'avaluació contínua.

- Els estudiants creen materials didàctics i els presenten amb la PDI.
El professor encarrega a diferents grups d'alumnes que elaborin activitats i materials didàctics sobre un tema del currículum amb programes d'autor (Hot Potatoes, JClikc, Edi-Lim...), gestors de presentacions (PowerPoint, Impress, Google Docs....), editors de vídeo (Movie Maker, Adobe Premiere, Pinnacle Studio...), formularis de Google Forms, software de les pissarres digitals interactives, gestors de webquests o programes per elaborar tutorials. Si és necessari, els estudiants podran sol·licitar al professor una reunió de tutorització per rebre assessorament. Finalment, presentaran els productes elaborats als seus companys de classe.Us deixem com a exemple un tutorial creat pel Javier Osma per ajudar els seus companys a aprendre a utilitzar el programa flash, i un vídeo realitzat per l'Àlvaro Herrero i el Javier Orellana per tal d'explicar als seus companys alguns aspectes clau de la Revolució Francesa.


Cliqueu aquí per veure aquest tutorial al bloc on va ser publicat originàriament


Cliqueu aquí per veure aquest vídeo al bloc on va ser publicat originàriament

- Activitats en equip amb Google Docs.
Algunes activitats en equip, sobretot les de més llarga durada (p. ex.: la creació d'un diccionari multimèdia sobre conceptes clau de l'assignatura), es desenvolupen millor si es crea un document compartit emprant Google Docs. En alguns casos hi haurà una clara divisió del treball i cada alumne realitzarà una part de la feina i s'encarregarà de la revisió de la dels altres. En d'altres casos, hi haurà un marc més obert per les aportacions individuals a l'obra col·lectiva. A més dels alumnes implicats, el professor també tindrà permisos d'edició, i podrà deixar els seus comentaris durant el procés. Al final, el treball es revisarà i corregirà públicament a classe amb la PDI.

- Debats amb suport multimèdia.
Dos o més grups d'alumnes reben l'encàrrec de defensar un punt de vista determinat davant d'un tema. Per això cal que es documentin per presentar a la pissarra digital els seus arguments (amb suport multimèdia). Després de les presentacions dels ponents, els estudiants es divideixen en petits grups per debatre el tema durant uns quinze minuts. A continuació, cada grup exposa les seves conclusions, que són recollides per un relator a la pissarra digital. Finalment, a la vista de totes les aportacions, es fa un debat general intentant matisar-les i arribar a punts de consens, si és possible.
Com a exemple us deixem un vídeo on alumnes de 4t del nostre centre debaten sobre el desenvolupament tecnològic contemporani, beneficiós o perjudicial segons el punt de vista. Després del vídeo trobareu dues de les presentacions multimèdia que es van emprar durant el debat.


- Presentació de blocs amb la PDI.
a) Presentació amb la PDI del bloc / portafoli personal dels alumnes.
Des de principis de curs cada estudiant disposa d'un bloc personal que és utilitzat com a quadern de classe i com a portafoli dels treballs encomanats pels docents. Periòdicament el professor convidarà alguns alumnes a presentar i comentar amb la PDI davant de la classe alguns dels articles publicats al seu bloc, i encarregarà a d'altres estudiants que en revisin el contingut i deixin un comentari als autors. El professor també pot anar revisant els blocs i deixant els seus comentaris. Una variant d'aquesta activitat és que cada alumne s'especialitzi en una temàtica diferent de la matèria, i quan algun estudiant trobi quelcom interessant per l'àmbit temàtic d'un company, li ho faci saber mitjançant un comentari al bloc. Regularment els especialistes presentaran alguns dels seus articles a la resta del grup amb la PDI.
Veureu a continuació la presentació d'un article publicat per un grup d'alumnes de 4t d'ESO al seu bloc. Cliqueu aquí per enllaçar amb l'article al bloc d'en Marc Ponce, a partir del qual es feia l'exposició oral.b) Presentació amb la PDI del bloc d'aula.
Cada dia un o dos alumnes (que reben permisos d'edició) resumeixen els temes tractats a classe al bloc d'aula. Poden incloure esquemes, mapes conceptuals, síntesis, enllaços, imatges... I cada setmana els autors presentaran amb la PDI els seus articles perquè siguin revisats i comentats entre tots. La consulta del bloc d'aula és una magnífica eina per repassar temes al llarg del curs, perquè els alumnes que no han pogut assistir a classe un dia es posin al corrent, i perquè les famílies s'assabentin del que els seus fills aprenen a l'institut. El bloc d'aula també serveix per publicar els millors treballs del grup i perquè el professor escrigui posts proposant activitats que els alumnes hauran de resoldre a través de comentaris que després es revisaran públicament a classe amb la PDI, per exemple comentar o debatre sobre un article científic, una notícia, una imatge, un vídeo...


3. LA PDI COM A FACILITADORA DEL TREBALL COL·LABORATIU A L'AULA

- Correcció col·lectiva d'exercicis a classe.
Amb el suport de la PDI resulta molt àgil la correcció col·lectiva d'exercicis a classe. Els estudiants poden anar presentant i comentant els exercicis realitzats en format digital (document de text, presentació multimèdia o software específic de la PDI) o directament a la llibreta (si es disposa d'un escàner o d'un lector de documents). Tothom pot intervenir exposant els seus dubtes, idees i objeccions. És important incentivar la participació de l'alumnat, per tal d'implicar-lo en la correcció que es fa a la PDI. És, doncs, recomanable tenir en compte per l'avaluació la realització d'observacions enriquidores per la resta de companys.

- Realització d'activitats "entre tots" a classe.
El professor pot projectar activitats interactives des de suports on-line o pendrive (per exemple, activitats Edi-Lim, Flash, JClic, Hot Potatoes o Google Forms), i davant de cada nou exercici pot promoure la discussió sobre els possibles punts de vista divergents entre els alumnes a l'hora de resoldre'l. També pot dividir la classe en grups i demanar a cadascun que busqui una solució, que es verificarà posteriorment quan s'introdueixin les respostes a l'ordinador per projectar-les a la pissarra digital.
Aquí teniu un llibre digital construït amb el software lliure Edi-Lim. N'han realitzat les activitats els alumnes de Ciències Socials de 4t d'ESO del nostre institut.


- Dictats i lectures col·lectives.
Es poden realitzar dictats de manera que els alumnes escriguin per torns a la pissarra digital, o organitzar lectures col·lectives, on cada alumne llegeix un fragment projectat a la PDI o assumeix un personatge. Resulten especialment interessants les activitats relacionades amb la música i amb l'aprenentatge dels idiomes, per l'aprofitament conjunt que es pot fer del so, els textos i les imatges.

- Realització de mapes conceptuals amb la PDI.
El professor pregunta als estudiants sobre els principals aspectes d'un tema, i es va construint entre tots un mapa mental amb els conceptes clau i les seves relacions. A partir d'aquest diàleg, un alumne "relator" que escriu a la PDI va creant un esquema sintètic o mapa conceptual, el qual quedarà a la vista de tothom i després es podrà desar i publicar al bloc d'aula o enviar per correu electrònic.
Trobareu tot seguit dos mapes conceptuals, el primer realitzat pel Javier Orellana a l'àrea de Ciències Socials, i el segon per l'Àlex Calderón a Tecnologia. També us deixem els enllaços als blocs d'ambdós alumnes, on els dos mapes van ser publicats originàriament.


Cliqueu aquí per veure aquest mapa conceptual al bloc on fou publicat originàriament.- Revisió de la premsa entre tots: l'actualitat entra a classe.
Projectant les notícies de la premsa digital es poden comentar temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura, debatre sobre conflictes, jutjar i explicitar valors, considerar la diversitat multicultural... Es poden consultar altres diaris (no sempre coincidents, en altres llengües) i també ampliar conceptes a Internet. Si es disposa d'un escàner o d'un lector de documents, qualsevol retall de premsa pot esdevenir un material didàctic. Una altra opció és que cada dia un o dos alumnes seleccionin una notícia que considerin interessant per tractar a classe, i l'exposin en tres minuts amb el suport de la pissarra interactiva. A partir d'aquesta informació, es pot obrir un debat.


4. VIDEOXAT I VIDEOCONFERÈNCIES A CLASSE
- Els alumnes presenten els seus treballs col·laboratius intercentres amb la PDI i per videoconferència.
Els estudiants, després de realitzar un treball col·laboratiu amb alumnes d'una altra escola (en la nostra llengua o en una llengua estrangera), el qual pot haver exigit buscar una informació determinada, preparar un tema..., el van exposant de manera presencial als seus centres respectius amb transmissió per videoconferència als seus socis. Al final, els nois i noies intercanvien preguntes i comentaris per videoconferència. A un nivell més informal, també podem convidar els nostres alumnes a conversar amb estudiants d'una altra escola a través de videoxat, per exemple fent preguntes relacionades amb l'assignatura, amb l'entorn on està situat el seu centre, amb les seves activitats d'oci...

- Comunicació per videoxat o videoconferència amb experts.
Quan resulti oportú fer-ho en el marc d'una matèria, la PDI facilita la comunicació per videoxat o videoconferència amb experts en una temàtica específica o altres persones significatives de qualsevol indret del món. D'aquesta manera, tota la classe podrà veure i escoltar tot allò que diguem. Fins i tot els pares dels alumnes poden esdevenir "experts" i explicar els seus oficis a tota la classe.

0 comentaris:

Publica un comentari